ARAÇ ALIŞ OFİSİ
Alış Tarihi Alış Saati
ARAÇ İADE OFİSİ
İade Tarihi İade Saati

Kiralık Araç  Sözleşmesi     
                                                                                         

"Mez Oto Değerlendirme Turizm Bilişim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti'nden aracı aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde kiralayan kişi KİRACI olarak anılacaktır.  Mez Oto Değerlendirme Turizm Bilişim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti aracını aşağıdaki maddelerde belirtilen şekilde KİRACI ya kiralamasıyla KİRAYA VEREN olarak anılacaktır. 

KONUSU:  Kiracının, Mez Oto Değerlendirme Turizm Bilişim ve Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti' nden araç kiralama sözleşmesidir.                                                                                                       

Madde 1 : Genel Koşullar;                                                                                                           

 a.     KİRAYA VERENİN mülkiyetinde bulunan araç , aşağıda geniş şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla KİRACI 'ya yukarıda belirlenen süre için verilmiştir.KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla,yedeğiyle birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda, avadanlıklar,ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi,trafik sigorta poliçesi vb.) ve tüm aksesuarlar ile ilgili hasarsız sağlam,ekli kiralık araç teslim formundaki hali ile teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aldığı yerde geri vereceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.                                                                                                                    

 b.   KİRACI aracı Aşağıda sayılan durumlarda  hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul beyan ve taahhüt etmiştir.                                                                                                                   

   I. Gümrük yasaları TC Kanunları ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasını ve diğer gayri kanuni işlerde,                                                                                    

   II. Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında.                                                                                                           

   III. Yarış hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.                                                                                                                  

   IV. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu, sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında.

   V. Ödeme şekli ne olursa olsun ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşımada

 

c.    Sözleşmenin düzenlendiği sırada KİRACI' nın 21 yaşını doldurmuş en az iki yıllık yerli yada uluslararası ehliyetini ibrazı zorunludur. KİRACI aracı kullanacak 3.şahsın kimlik ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydeder ve imzalatır. Aksi halde KİRACI, KİRAYA VERENİN uğradığı veya uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. KİRACI ve işbu sözleşmede diğer kullanıcılar bölümünde Adı/Soyadı ve ehliyet numaraları yazılı kişiler dışında,yasal ehliyete sahipte olsa dahi, başka bir kişinin kiralanan aracı kullanmasına müsade edemez. Bu durumun tesbiti halinde toplam kira bedelinin 3 (üç) katı tutarında, ayrıca bu kişi veya kişilerin kiralanan araç ile kaza yapması durumunda HASAR BEDELİNDEN SORUMLU OLDUĞU GİBİ AYRICA toplam hasar bedelinin 3(üç) katı tutarında KİRAYA VERENE  cezai şart ödemeyi , KİRACI  kabul beyan ve taahhüt eder.

 

d.     KİRACI, aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük sürenin kira bedelini KİRAYA VEREN ,  KİRACI' dan talep edecektir.                                                                                                                 

 

 

 

 

e.

       I -  KİRACI aracın KİRAYA VEREN' e teslimi anında, araca ait resmi belgeleri (ruhsatname v.b) eksiksiz  iade etmekle mükelleftir. Belgelerin kaybolması halinde yenilerinin çıkarılması için yapılacak giderleri Kullanıcı 1 kat fazlasıyla ödemekle yükümlüdür.

 

      II- Aracın herhangi bir olay nedeni ile KİRACI nın kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar KİRACIYA aittir.

 

     III-KİRACI , kullanım süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını ( yağlama, yağ değiştirme vb.) kiralanan araç Volkswagen Marka ise munhasıran  Mez Motorlu Araçlar Paz. Tic ve San. Ltd. Şti'nde , Volvo Marka ise Münhasıran Mezcar Otomotiv İnşaat Tekstil Ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'de yaptıracaktır.Tabii kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değişim masrafları KİRAYA VEREN ’ e  aittir.Buna karşılık mutad olmayan bir kullanma  veya kaza sonucu yapılan  tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme ve yenileme masrafları, donma nedeni ile ortaya çıkan hasar ve zararlar ve benzer olaylar sonucu aracın hareket etmemesi yada ettirilmemesi gerektiği durumunda teslim edildiği yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları KİRACI’ ya aittir. Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihtimalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen KİRAYA VEREN; sigorta şirketinin ödemediği zararları KİRACI'ya rücu edecektir. Kullanıcı bunu kabul beyan ve tahhüt etmiştir. KİRACI, Yukarıda (I-II-III) maddelerde yazılı hususlara aykırı hareket etmesi ve bu sebeple KİRAYA VEREN'in, kiralanan araçtan istifade edemediği / kullanamadığı veya tamir / servis süresince kullanamadığı her gün için KİRAYA VEREN'e kira bedelini  ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

   Kiracı işbu araç kira sözleşmesi gereği kiraladığı araç da kira süresi içinde oluşabilecek muhtemel hasarların ve trafik, otoyol, köprü geçiş OGS ,HGS ,gibi Cezaların teminatı olmak üzere …….. tl nakit olarak veya  kredi kartı ile ödenen veya  kredi kartından söz konusu teminat bedeli çekilerek kredi kartına alınan miktar kadar bloke konulmasına gayri kabili rucu muvafakat etmiştir. Nakit yada kredi kartının bloke edilmesi suretiyle alınan teminat bedeli aracın kiralayana çekilerek kredi kartına anılan miktar kadar bloke konulmasına gayri kabili rucu muvafakat ermiştir. Nakit ya da kredi kartının bloke edilmesi suretiyle alınan teminat bedeli aracın kiralayana hasarsız olarak teslim edilmesi halinde muhtemel cezaların gec gelmesi nedeniyle aracın kiralayana teslim edildiği tarihden itibaren  (1) ay sonra iade edilecektir. Araçta hasar meydana gelmesi durumunda oluşan hasarın tamamını sigorta şirketi karşılamaz ise karşılanmayan kiralayanın zararı, başlangıçta alınan teminat bedeli hasardan ve oluşan cezalardan fazla ise fark kiracıya iade edilecektir.

     Teminat oluşan hasar ve tahakkuk eden cezalardan az ise aradaki farkı kiracı kiralayana hasar veya cezanın oluştuğu tarihten itibaren  7 (yedi) gün içerisinde ödemeyi, alınan sure içinde ödemediği takdirde günlük %0,1 faiziyle beraber ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder . Bu ahvalde kiralayan işbu araç kiralama sözleşmesini fesh etmekle muhtardır. 

 

 

f.  Taşrada gerekebilecek onarımlar KİRAYA VEREN’ e en hızlı şekilde bildirilecek ve KİRAYA VEREN’ in yazılı onay vermesi halinde sadece yetkili servislerde yaptırılacaktır. Aksine Davranış halinde  KİRAYA VERENİN katlanmak zorunda olacağı tüm zararları karşılamayı KİRACI  kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

g.  Akaryakıt ücreti  KİRACI' ya aittir.

h.   KİRACI kendisi veya bir başkası tarafından kullanım süresi içinde veya öncesinde, yada aracı KİRAYA VEREN'e iadesinden sonra,aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından ve hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil  KİRAYA VEREN'i  peşinen ibra etmiştir.

i.   KİRAYA VEREN bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda kalmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh etmekte muhtardIr. Bu durumda kullanıcı aracı Cep telefonuna yazılı mesaj aldığından veya feshin bildirilmesinden itibaren ilk 24 saat içerisinde  KİRAYA VEREN'e teslim etmekle mükelleftir. Aksi halde doğacak her türlü hukuki, mali , cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

 j.  Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

 k.  Her halde KİRACIve KİRAYA VEREN üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, hakları oranında birbirlerine vekalet vermek, dava haklarını temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır.

 l.   KİRAYA VEREN' in yazılı izni olmaksızın tahsis edilen araçlar hiçbir koşulda yurt dışına çıkarılamaz.

 m.  KİRACI VE KİRAYA VEREN arasındaki anlaşmazlıklar aracın tahsis edildiği Bakırköy mahkemeleri ve İcra Daireleri' nde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

 n.  KİRACI hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir temlik ve terhin edemez

ve bunları KİRAYA VEREN' e zarar verecek biçimde kullanamaz.Aksine davranış KİRAYA VEREN'e aracın kayıtsız şartsız derhal geri verilmesini , herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.

Madde 2 : Sigorta

KİRAYA VEREN tarafından araçlar Karayolları Trafik yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır. Herhangi bir kaza yada hasar durumunda KİRACI' nın trafik sigortasından yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.

a.  Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlar (şehir sınırları içinde trafik polisi,mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb.)olayın oluş biçimi ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tesbit zaptı ile şahit isim, telefon ve adresi ile benzeri belgeler ve bilgiyi KİRACI  ,  KİRAYA VEREN 'e en geç 24 ( Yirmidört ) saat içerisinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.

b.  KİRACI' nın doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa, kazayı KİRAYA VEREN' e anında haber vermesi gereklidir.KİRACI her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahale etmeyecektir.Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlık vb.) halinde ortaya çıkacak zarar KİRACI nın tazmin sorumluluğu altındadır.

c.   KİRACI Aracı teslim etmesi gereken tarih ve saatte teslim etmez ise sigortaların karşılamadığı  KİRAYA VEREN'in ve 3. şahısların uğradığı hertürlü  cezai,hukuki ve mali sorumluluk KİRACIYA aittir.

d.   Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyeti olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan, yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan KİRACI mesuldür.

e.   İş Bu Sözleşme araç Sahibinin aracının onarım süresince ya da herhangi bir nedenle kullanılmaması halinde kendisine tahsis edilecek araçla ilgili olmakla; aracın onarıldığı ya da artık kullanılabileceğinin kendisine bildirilmesini takip eden ilk gün veya her halukarda  24 saat içersinde alındığı noktaya getirilerek iade edilmek zorundadır. Kendisine araç tahsis edilen KİRACI hiç bir hukuki ya da fiili gerekçe ile aracı iade etmekten imtina edemez. Aracın belirtilen sürelerde KİRAYA VEREN ' e teslim edilmemesi halinde, KİRACI aracı  haksız  elinde bulundurulduğunu peşinen kabul etmişdir, bu halde aracı KİRAYA VEREN araca direkt olarak el koyma yetkisine sahip olduğu gibi, dilerse çalıntı araç gibi kolluk gücü ile de araca el koydurabilme yetkisine sahip olacaktır. Yukarıda belirtilen sürelerde teslim edilmeyen araçla ilgili olarak kendisine araç tahsis edilen her gün için KİRACI 300 -USD  tutarında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.Kullanıcı bu hususu kabul beyan ve tahhüt etmiştir.

f. Tahsis edilen aracın sözleşme süresince kullanımı nedeniyle, kaza, vs. sebeplerle 3. şahısların herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde,tüm tazminat ve diğer taleplerden de kullanıcı tek başına sorumlu olacaktır. Bu nedenle 3. şahısların gerek Karayolları Trafik Kanunu, gerek Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve gerekse diğer mevzuat  hükümleri gereğince doğabilecek doğrudan veya dolaylı her türlü zararlarını, herhangi bir şekilde KİRAYA VEREN' den talep ve/veya tahsil etmeleri halinde, KİRAYA VEREN'in sigorta tarafından karşılanmayan zararlarını KİRACI'ya ve diğer kullanıcılara rücu ile talep hakkı saklıdır. Bununla birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na aykırı hareketlerden doğacak tüm mali, idari , hukuki ve cezai sorumluluklar da KİRACI' ya ait olacaktır.

g.   KİRACI aracın her türlü kazalar sonucu uğrayacağı zarardan ve ceza gerektiren hususlardan itirazsız sorumlu olduğunu ve madde 2 ) a,b,c,d,e,f bendlerindeki hususları kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

h.  KİRACI, yukarıda belirtilen uymakla zorunlu olduğu hususlara uymadığı taktirde ve KİRAYA VEREN in  dava açması sonucunda mahkemlerin KİRACI hakkında verecekleri hüküm gereği ödemesi gereken edimin ve herhalükarda kiracının ödemesi gereken tüm yargılama giderlerini ayrıca 2 katı tutarında KİRAYA VERENE cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

i.   KİRACI'nın Kira bedelini ödemediği taktirde ve KİRAYA VERİLEN aracın hasar görmesi veya 3. şahıslara zarar verilmesi halinde doğacak zararlardan 1.sayfada kimlikleri belirtilen  Kullanıcılara  TC Kimlik Nosu   .................................................. olan ........................................................................... müteselsil kefil sıfatıyla işbu sözleşmeyi imzalamış olup doğacak zararları ödemeyi,tazmin etmeyi kabul beyan ve taahüt eder.

 

Teklif İste
Firma Adı *
:
Ad Soyad *
:
Telefon *
:
E-posta *
:
Marka *
:
Model *
:
Adet *
:
Süre *
:
Talep ettiğiniz diğer marka ve modeller
:
:
Kampanyalardan haberdar olmak istiyorum.
4
Online Araç Kiralama
*Araçlarımız minimum 3 gün kiralanabilmektedir.
ARAÇ ALIŞ OFİSİ
Alış Tarihi Alış Saati
ARAÇ İADE OFİSİ
İade Tarihi İade Saati
Araç Galerisi
Filomuzdaki Mevcut Araçlar
Volkswagen Golf 1.6 TDI BMT 110 COMFORTLINE DSG
Kapasite : x5
Motor : 1.6
Yakıt : Dizel
Vites : Otomatik
Rezervasyon Yap
İncele
Volkswagen Jetta 1.2 TSI 105 PS TRENDLİNE TİPTR
Kapasite : x5
Motor : 1.2
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Rezervasyon Yap
İncele
Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 105 TRENDLİNE TİPTR
Kapasite : x5
Motor : 1.6
Yakıt : Dizel
Vites : Otomatik
Rezervasyon Yap
İncele
Volvo S60 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONİC
Kapasite : x5
Motor : 1.5
Yakıt : Benzin
Vites : Otomatik
Rezervasyon Yap
İncele
Sosyal Ağ
Grup Şirketleri